16 Φεβρουαρίου 2011

Αριθ. Απόφασης 8/2011 – Λήψη απόφασης επί αίτησης ΜΚΟ «Αρκτούρος» για δενδροφύτευση στο Πάνειο Όρος.

Filed under: Χωρίς Κατηγορία — saronikoscity @ 17:38

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αριθ. Απόφασης 8/2011
Π ε ρ ί λ η ψ η
Λήψη απόφασης επί αίτησης ΜΚΟ «Αρκτούρος» για δενδροφύτευση στο Πάνειο Όρος.

Στα Καλύβια, σήμερα 13η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 103/2011 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντες 26.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 1. ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
2. ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ο οποίος δεν προσήλθε αν και
3. ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ προσκλήθηκε νόμιμα)
4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7.ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8.ΑΔΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
9.ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
11.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.
12.ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος
13.ΠΡΙΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
14.ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
15.ΠΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
16.ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος
17 ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
18.ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
19.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
20.ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος
21.ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος
22.ΣΑΡΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
23.ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
24.ΣΟΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
25.ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΒΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντας ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Φιλίππου, νόμιμα κληθείς.
Στη συνεδρίαση είχαν νόμιμα κληθεί και ήταν παρόντες και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλυβίων, Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας και της Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά, εφόσον στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες( άρθρο 67 παρ.8 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη και πρότεινε την ΕΚΤΟΣ Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του παρακάτω θέματος:
1. Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Σαρωνικού στο συνδρομητικό πρόγραμμα των απορριμματοφόρων Δήμων – Κοινοτήτων των Αττικών Διαδρομών Α.Ε. .

Οι λόγοι που υποχρεώνουν την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτησή τους είναι ότι η καθυστέρηση στη λήψη των σχετικών αποφάσεων θα προκαλέσει ζημία στα συμφέροντα του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται τη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια η κα πρόεδρος εισηγούμενη στο ΠΕΜΠΤΟ θέμα της ημερήσιας έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου αίτημα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» να δενδροφυτεύσει περίπου 12.000 δέντρα από τον Ιανουάριο έως το Μάρτιο 2011 στο Πάνειο Όρος. Ως εκ τούτου ζητά την παραχώρηση έκτασης 350 περίπου στρεμμάτων στον Πάνειο Όρος προκειμένου να την δενδροφυτεύσει (όπως αυτή σημειώνεται στο συνημμένο απόσπασμα από τον χάρτη αναδασωτέων εκτάσεων στην περιοχή ΤΡΑΠΟΥΡΙΑ).
Συνεχίζοντας η πρόεδρος τόνισε την σπουδαιότητα της αναδάσωσης των καμένων περιοχών του Πανείου Όρους και την ανάγκη ευαισθητοποίησης όλο και περισσότερων πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος. Για τους παραπάνω λόγους ευχαρίστησε ιδιαίτερα την ΜΚΟ «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» για το ενδιαφέρον της για την περιοχή μας και πρότεινε την παραχώρηση της εν λόγω έκτασης προκειμένου να δενδροφυτευτεί .

Στη συνέχεια η κα. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, τον κ. Δήμαρχο και μετά από διαλογική συζήτηση όπως ειδικότερα αναφέρεται στα μαγνητοφωνημένα κείμενα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Παραχωρεί στην ΜΚΟ «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» έκταση 350 στρεμμάτων στον Πάνειο Όρους όπως αυτά σημειώνονται στο συνημμένο απόσπασμα από το χάρτη αναδασωτέων εκτάσεων στην περιοχή ΤΡΑΠΟΥΡΙΑ, προκειμένου να προβεί σε δενδροφύτευση εντός του έτους 2011. Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Μπιθυμήτρη ο οποίος διατύπωσε τις επιφυλάξεις του αναφορικά με την σχέση των ΜΚΟ και των χορηγών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ.8/2011
Για αυτό υπογράφεται το παρόν ως έπεται

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΙΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΡΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΟΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α κ ρ ι β έ ς α π ό σ π α σ μ α
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Filed under: Χωρίς Κατηγορία — saronikoscity @ 17:34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αριθ. 4
Αριθ. Πρωτ.1913

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 17η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2011, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 17.30 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης ένταξης αποπληρωμής του έργου «Κατασκευή 4ου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων» στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
2. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
3. Συγκρότηση επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ άρθρα 28 και 46) για το έτος 2011:
α. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών.
β. Συγκρότηση επιτροπής των Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών.
γ. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
4. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης/εργασιών του ΠΔ.28/80.
5. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών (άρθρο 64,παρ.14 του Π.Δ. 28/80).
6. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών ( άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81).
7. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκποιούμενων Ακινήτων (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 194-199 Ν.3463/2006).
8. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41€χωρίς ΦΠΑ.
9. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων άνω του ποσού των 5.869,41€ χωρίς ΦΠΑ.
10. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων ( άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406/83, παρ.8 άρθρου 7 του Ν.2307/95).
11. Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων που δεν έχουν αξία (παρ.6 του άρθρου 199 Ν. 3463/2006).
12. Λήψη απόφασης περί διαχείρισης Αμφιθεάτρου Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Σαρωνικού.
13. Ορθή επανάληψη της αρ.25/2011 απόφασης Δ.Σ. περί «Λήψης απόφασης διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό της Καθαρής Δευτέρας».

Καλύβια 11-2-2011
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Ανοιχτή Πρόσκληση

Filed under: Προσκλήσεις — saronikoscity @ 00:36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 14/2/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 1990
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Βάσει του άρθρου 76 του Ν.3852/10, γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού, με απόφασή του που θα ληφθεί με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, θα προβεί σε σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ενός οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
Προκειμένου να απαρτιστεί με μέλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες. Πιο συγκεκριμένα:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων.
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων
ι) δημότες
Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό το ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς καταλόγους.
Με επικείμενη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο http://www.kalivia.gr/), θα οριστεί το Δημοτικό Συμβούλιο που θα αφορά τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Οι υποψηφιότητες των μελών κατατίθενται στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού, αρμόδιος υπάλληλος, κα. Παπαθανασίου Ελένη, διεύθυνση: Αθηνών και Ρήγα Φεραίου, Καλύβια, τηλέφωνο 2299320300.
Όλες οι υποψηφιότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα σύντομο βιογραφικό, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση , τηλέφωνο ,e-mail).
Πιστεύουμε στη θετική ανταπόκρισή σας αφού ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη δυναμική του νέου μας Δήμου.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Filed under: Προκυρήξεις — saronikoscity @ 00:24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, 14/2/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 1978
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10.

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Με επικείμενη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (http://www.kalivia.gr/), θα οριστεί το Δημοτικό Συμβούλιο που θα αφορά τη επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης.

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού. Αρμόδιος υπάλληλος, κα. Παπαθανασίου Ελένη. Διεύθυνση: Αθηνών και Ρήγα Φεραίου. Τηλέφωνο 2299320300.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

10 Φεβρουαρίου 2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Καρναβάλι 2011 στα Καλύβια

Filed under: Εκδηλώσεις — saronikoscity @ 18:26
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2011» σας καλούμε να δηλώσετε την συμμετοχή σας με την ενεργή παρουσία σας και τις ιδέες σας.

Σκοπός της Δημοτικής Κοινότητας είναι η υλοποίηση μιας συνάντησης για διασκέδαση και ξεφάντωμα ώστε να ξεφύγουμε από την πεζή πραγματικότητα στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε.

Οι εκδηλώσεις αφορούν μεγάλη παρέλαση θεματικών ομάδων μικρών και μεγάλων και θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Πλατεία Καλυβίων και στους γύρω δρόμους στις 27 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 3:00 μ.μ.

Η επιλογή των θεμάτων (αφήστε την φαντασία σας ελεύθερη) κάθε ομάδας που θα λάβει μέρος στην Αποκριάτικη Παρέλαση καθώς και τα άρματα, οι στολές, η μετακίνηση κλπ. είναι αποκλειστική ευθύνη του φορέα σας.

Παρακαλούμε να δηλώσετε την συμμετοχή σας μέχρι την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου συμπληρώνοντας το έντυπο που ακολουθεί.

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(πληροφορίες: κ. Στουραϊτη Ρίτα, τηλ. 6974353076 –  2299320314)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ.

ΚΟΛΑΞΗΣ ΙΩΑΝ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.